Motivatie

'Iedereen ziet dat er een betere manier moet zijn.'

Mensen motiveren elkaar als zij elkaar bevestigen in hun unieke zijn. Als zij elkaar laten ervaren, dat zij een taak hebben in het geheel. Uiteindelijk draagt dit inclusieve denken bij tot de menswording van de soort, maar daarbovenuit tot de bewustwording van haar verbondenheid met de schepper in elk individu.

Het individu wordt zo tot een persoon, d.w.z tot iemand wiens geluid doordringt tot de ander, iemand die er mag zijn. Het woord 'persoon' komt van het latijnse 'per-sonare': er doorheen klinken. Op deze wijze zal het heelal worden gepersonaliseerd.

Waar men elkaar negeert of ontkent, ontstaat verdeeldheid, uiteenval, destructie. Waar men naar elkaar luistert, elkaar in eigenheid of uniciteit bevordert, ontstaan hogere verbanden.

Perspectief

Mensen hebben een nieuw perspectief nodig op het vlak van de spirituele vooruitgang.
Spiritualiteit heeft een cultuurkritische dimensie, het vraagt aandacht voor wat we eigenlijk wel weten, maar niet willen weten. Op deze manier bekeken is spiritualiteit een manier van in het leven staan. Spiritualiteit staat voor een leven geleid door de Geest in tegenstelling tot een leven dat zich verzet tegen deze invloed van de geest.  Mystiek is hogere spiritualiteit, het verontrust en zet je aan het denken en op een ander spoor in je leven(revisie).

Het gaat over het betrekkingsgebeuren tussen God en mens:
- Wat doen die mens en die goddelijke werkelijkheid met elkaar?
- Hoe dagen ze elkaar uit?
- Waarover gaat die twijfel aan God nou eigenlijk?

Vernieuwing

Als er iets nieuws (een idee, een manier van leven) in je geboren wordt, bestaat het in je en buiten je maar beïnvloed het wel de sfeer waarin je leeft. Als twee wezens los van elkaar bestaan en opgroeien is er geen gedeelde invloed. Dat is wat plaats vindt in de wereld van competitie, loskoppeling van elkaar in plaats van samengaan en samen delen.

Op dit moment is de drijfveer van de mens slechts de weerschijn van de materiële wereld die onze ijdelheid streelt en onze oppervlakkige neigingen vervult. Deze manier van beschouwen is het directe gevolg van hoe wij naar onszelf als mens hebben leren kijken.

Het concept materialisme is opgebouwd uit een individu met een naam en een doel en dat werd ons al in opvoeding en onderwijs voorgehouden maar dat is niet wat we ten diepste zijn. Ons leven heeft behoefte aan verinnerlijking, aan richting voelen vanuit onze diepste spirituele behoeften en dat zou moeten leiden van persoonlijkheid naar bewustzijn.

Wij krijgen een aanbod aan gewaarwordingen via de talloze media die ons dagelijks voeren met beelden en ideeën. Wat we voorgeschoteld krijgen is zeer beperkt maar doet voorkomen alsof het van levensbelang is voor ons bestaan en groei. De beperking bestaat erin dat er geen enkele plaats over blijft voor vernieuwing en experimentele kennis vanuit ons innerlijk.

Alle informatiestromen worden beheerst door degenen die het aanbieden, het bewustzijn van de aanbieder kan zichzelf niet overstijgen. De aanbieder is de vertaler van wat doorgegeven wordt. Zo werkt het ook in de spirituele wereld. Het is belangrijk je daar bewust van te zijn.

Zelfexpressie

'Leven is actie, zelfexpressie, geven.'

Iedere vorm van expressie, het naar buiten brengen van talenten, kunnen we zien als een poort naar werkelijke ervaring. Het doorgaan van die poort leidt tot zelfkennis en herkenning.
Dat wat zich tastbaar manifesteert in de materie laat onze persoonlijke betrokkenheid zien aan de wereld. Dat is de uiting van een diepe behoefte, een dorst naar kennis door zelf te ervaren en dat vindt plaats vanuit het hebben van eigen unieke ideeën en ze in de wereld te zetten door te handelen.

Het zelf ervaren is de enige weg tot groei. Het volgen van ervaringen van anderen zijn gebaseerd op een aanname en bestaat slechts uit geloven in plaats van innerlijk weten. Zelf ervaren gaat diep, is persoonlijk en vormt de weg, de poort, de leerschool van de ziel. Via de weg van persoonlijk ervaren begeven we ons in nieuwe werkelijkheden die vanuit onszelf ontstaan en waaruit we innerlijke leringen trekken.

Zulke ervaringen maken onze reis in de wereld waardevol en diep. Dat leidt tot een innerlijke revolutie van waarnemingen die vervolgens leiden tot innerlijke groei. Vanuit die groei ontstaan nieuwe unieke mogelijkheden die geheel persoonlijk doorlopen kunnen worden.

Op deze wijze zullen ervaringen zo divers zijn als er mensen zijn, allemaal een eigen pad bewandelend op hun reis naar bewustzijn.

Waar kom je je bed voor uit?

'Wees iedere ochtend weer bereid om
opnieuw te beginnen.'

- Meister Eckhart

Een groot deel van je leven bestaat uit praktische zaken; werken of naar school, je gezin, de dagelijkse dingen handelen, maar af en toe moet je nadenken. nagaan wat je wilt en een eigen plaats in het leven bepalen. Waar ging het hier eigenlijk over? Ben ik wel dingen aan het doen die ik wil doen? 
Iedereen heeft iets nodig om voor te leven, een plan, een toekomstbeeld, een of ander ideaal.
Niemand houdt het uit zonder reden van bestaan, er moet betekenis zijn en iets om voor je bed uit te komen. Als je niet weet wat je wilt of wat nou je dragende ideeên zijn, is je leven volstrekt toevallig. Dan ben je een speelbal van het lot.

 De zoektocht begint met zelfonderzoek. waarom is dat zo belangrijk? Dat wat je zoekt zit al in je en kun je door zelfonderzoek naar boven halen. Ieder mens heeft iets bijzonders te doen, iets wat past bij zijn of haar natuurlijke aanleg, en daarop kun je je leven afstemmen.

Dan doe je recht aan je talenten en kun je je als persoon volledig ontwikkelen. Iedereen wordt vroeg of laat  geconfronteerd met vragen over betekenis en zingeving. Vaak ga je erover praten, je neemt een coach of gaat in therapie- en dan blijkt er wel degelijk zoiets te bestaan als een rode draad in je leven. Die rode draad die betekenis geeft aan alles wat je doet, zit al in je. Het is alleen een kwestie van ernaar op zoek gaan om die naar boven te halen;