Gewikkeld in de slaap van deze wereld!

Wat is er hoopvol in deze tijd en onze huidige spiritualiteit?

Er is sprake van een toename aan hooggevoeligheid, de lichaam-geest beweging laat van zich horen, engelen vertellen ons dat we niet alleen zijn, ons innerlijk weten, zelfautoriteit en onze natuurlijke krachten, paranormale gaven en telepathische overdracht, de holistische geneeskunde, de Bijna-Dood-ervaringen, milieu, voeding en de natuur staan volop in de belangstelling en ondergaan een metamorfose.

De wereld

'Intentie is de innerlijke vrijheid van een individu dat zich met de wereld verbonden voelt.'

De wereld is een plaats die tot doel heeft een verblijf te zijn waar zij die beweren zichzelf niet te kennen kunnen komen vragen wat zij zijn. Om te leren dat het onmogelijk is jezelf te betwijfelen en je niet bewust te zijn wat jij bent. 

Soul of the head

Hooggevoeligheid of HSP- een Highly Sensitive Person.
Er is sprake van een toename aan personen met hooggevoeligheid. Een HSP is meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merkt meer signalen en details op. Alle indrukken worden uitgebreider en intensiever gefilterd dan bij de gemiddelde mens. Mensenmassa's of harde muziek kan voor HSP's al snel te veel zijn; zij raken dan geprikkeld door letterlijk een teveel aan (sterke) prikkels.

Zoals elke eigenschap gaat hoogevoeligheid gepaard met zowel positieve kanten als valkuilen.
Kenmerken van HSP's zijn onder meer:
- nemen gedetailleerde, subtieler en intenser waar
- zijn er gevoelig voor prikkels van buitenaf
- voelen stemmingen en sferen goed aan
- hebben een diep en rijk innerlijk leven; drome, fantaseren en overwegen veel
- eigen emoties en emoties van anderen worden intenser ervaren

De kracht van hoog sensitiviteit
In veel religieuze stromingen wordt over de tijd waarin we nu leven verteld. Ook het nieuwe evangelie laat iets weten over deze tijd. Het verhaal over Jezus en de discipelen, kenmerkt een inwijdingsweg die velen bewandelen op dit moment.
Is er sprake van een eindtijd of begintijd? Volgens velen leven we in een eindtijd, anderen zeggen dat er een nieuwe tijd aanbreekt. Weer anderen verlangen naar een spirituelere tijd. Ieder zal op zijn eigen unieke wijze invulling geven aan de tijd waarin we nu leven.Voor mij persoonlijk geldt dat er een nieuwe tijd aanbreekt, een tijd waarin we er- met elkaar-  voor zorgen dat oude structuren afgebroken worden en er ruimte komt voor nieuwe initiatieven op economisch en wetenschappelijk gebied. Aan deze gebieden zal de aandacht, zorg en verantwoording voor elkaar en de aarde worden toegevoegd.

 

Een Nabij-de-Dood-ervaring of Bijna- Dood- Ervaring

Een Bijna-Dood-Ervaring is een heel ingrijpende gebeurtenis. Dankzij deze ervaring besef je dat de dood niet het einde is.
Een Nabij-de-Dood-ervaring is een geheel van indrukken tijdens een bijzondere bewustzijnstoestand die het gevolg is van een periode van klinisch dood zijn, een ernstige ziekte, een bijna fatale situatie of een stervensproces, maar een BDE/NDE kan ook voorkomen bij hoge stress of diepe meditatie, zelfs heel spontaan zonder enige aanleiding. Overigens beantwoorden niet alle ervaringen aan het populaire beeld van de tunnel en het licht of zwevende zielen boven operatietafels.

Wat is de kracht van een NBE/BDE?

Dat afscheid nemen van de angst voor de dood ons kan helpen om te leren leven. De menselijke angst voor de dood en de angst voor het leven komen uit dezelfde bron. Als we goed willen sterven, zullen we moeten leren leven. Als we goed willen leven zullen we moeten leren omgaan met onze eindigheid. Leren omgaan met de eindigheid schenkt vrijheid.

Wie geleerd heeft om te gaan met de dood kan afleren om een slaaf te zijn van een haastig leven.

 

We zijn niet alleen

Veel van de blokkades en problemen die ons belemmeren in ons leven kunnen opgeheven worden door daar gewoon bewust voor te kiezen. Daar worden wij in ondersteund door de engelen die altijd in onze nabijheid zijn. De bijzondere kracht van edelstenen, getallen en gebeden kan ons helpen in contact te komen.

We zijn met dank aan onze engelen altijd in staat tot meer dan we denken. De engelen zijn hier om ons te leren dat Gods liefde het antwoord is op alle vragen en problemen. Ze zijn hier om ons te helpen af te komen van de effecten van angst. De kracht van de engelen kent geen grenzen.

Hoe krijg  je hulp aan je engelen:
Vraag: De wet van de vrije wil gebiedt dat de engelen zonder onze expliciete toestemming niet in ons leven kunnen ingrijpen. Er is geen formele uitnodiging nodig om engelen te vragen je te helpen. Vraag God engelen naar je toe te sturen of roep de engelen rechtstreeks aan. Deze twee manieren zijn gelijkwaardig, want de engelen voeren altijd Gods wil uit.

- Geef je probleem uit handen: Voor God en de engelen verbetering in je situatie kunnen brengen, moet je die helemaal in hun handen leggen. We vragen de hemel heel vaak ons te helpen. Maar in plaats van dat te laten gebeuren, houden we de situatie vast en blokkeren we zo het vermogen van de engelen om in te grijpen. Laat los als je werkelijk hulp wilt.

- Vertrouw op God:We mogen God en de engelen geen script geven waarin we aangeven welke stappen we hen willen laten nemen om ons probleem op te lossen. We moeten erop vertrouwen dat Gods oneindige wijsheid en crativiteit met een veel betere oplossing zullen komen dan onze menselijke geest ooit zou kunnen bedenken. God wil dat je gelukkig bent.

- Volg Gods aanwijzingen op: Wanneer je het probleem aan God en de engelen hebt overgegeven, kunnen ze je vragen een paar mensendingen te doen om tot een oplossing te komen. Deze aanwijzingen zullen tot je komen in de vorm van een stem, een droom, een visioen, een weten of intuïtie. Om zeker te weten uit welke bron deze boodschappen komen, kun je god om bevestiging vragen. God en de engelen zullen je altijd liefdevolle en ondersteunende boodschappen geven, dus aanwijzingen die kwetsend zijn of waaruit angst spreekt, moet je niet opvolgen. Gods goddelijke liefde is de enige macht die er is.

Het is tijd dat we onszelf genezen, ons leven op orde brengen en onze wereld helen.
Met hulp van de engelen.

Telepathische gedachteoverdracht

Telepatische boodschappen worden van geesst naar geest overgedragen via trillingsgolven.
Informatie komt binnen via de pijnappelklier, ofwel het derde-oogchakra, dat zich in het midden van het voorhoofd iets boven de ogen bevindt.

Telepathie is een vermogen dat inmiddels al wetenschappelijk is aangetoond. Toch is het nog geen gemeengoed voor de meeste mensen. Dat het wel bestaat, weten de meeste mensen wel: je wilt net je moeder opbellen en ze belt jou al. Ik geloof erin dat telepathie voor alle mensen is weggelegd. Telepathie gaat een grote rol spelen bij de positieve veranderingen in de wereld!

Telepathie gaat over gedachteoverdracht. Je weet dingen die je eigenlijk niet kunt weten en soms is dat intuïtie en soms letterlijk de gedachten van iemand horen of weten. Telepathie kent vele vormen:
- weten dat iemand je gaat opbellen
- weten wanneer iemand aan je denkt
- weten dat je iemand gaat tegen komen die dag
- weten dat iemand het moeilijk heeft.
- kunnen communiceren met overleden mensen of dieren
- letterlijk weten wat iemand denkt, alsof die persoon tegen je praat
- beelden, plaatjes krijgen van dieren, want dieren denken in beelden

Telepathie ie iets dat veel vaker voorkomt dan we ons bewust zijn. Mensen die therapeut zijn, kunnen hun telepathische vermogens inzetten om anderen te helpen. Of je legt telepathisch contact met kinderen die niet praten. Je stemt je af op het kind en krijgt als vanzelf beelden binnen die aangeven waar het kind last van heeft.

Telepathie is een vermogen dat goud waard is. het stelt je in staat om heel zorgzaam voor anderen te zijn. Het zorgt ervoor dat je kennis tot je kunt nemen die nodig is om veranderingen in de wereld te bewerkstelligen. Het maakt dat dat je als vanzelf aanvoelt of al weet wat er in anderen omgaat, omdat je beelden van zo iemand krijgt of omdat je iemand in jezelf hoort praten. De stemmen die mensen in de psychiatrie horen, kunnen vormen van telepathie zijn. Wanneer we stemmen horen die ons aanzetten tot negatieve acties, hebben we te maken met entiteiten. Dan hebben mensen last van andere energievormen, zoals bijvoorbeeld overleden mensen en hebben ze direct hulp nodig.

Holistisch genezen

Lichaam en geest zijn één!
Ze zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Wat zit er achter het gedrag, van ons ongezonde eten? Hoe hebben voeding, bewegen en stress invloed op allerlei lichamelijke klachten? Het idee dat chronische ziekten alleen door lichamelijke factoren worden bepaald, is achterhaald. Juist bij ziekten die niet overgaan, heeft de manier waarop je ermee omgaat op de lange termijn effect.
De vraag is en blijft hoe beïnvloeden lichaam en geest elkaar, zowel negatief als positief? Dit vraagt om bewustwording, verandering in gedachte, in cultuur, in waarden en normen en tenslotte in gedrag.

Kwantumfysica

Volgens de kwantumfysica bestaat het gehele universum uit onzichtbare energievelden, ook in en om ons heen. In het universum ligt niet alleen onze oorsprong, we blijven er ook onlosmakelijk mee verbonden. En daarmee tegelijkertijd met alles en iedereen, al is dat tijdens ons leven voor de meesten nauwelijks invoelbaar.

Het universum is een veld van samengevoegde universele informatie en energie, een archief, een oneindige bron met oneindige mogelijkheden en wordt ook wel 'het (Goddelijk) Veld' of 'The(Divine) Matrix' genoemd. In onze fysieke verschijning zijn wij gematerialiseerde deeltjes, gevormd en beïnvloed door de krachten in de verschillende onzichtbare energetische velden: elektromagnetische, magnetische, radiovelden, stralingsvelden etc.

De bouw en werking van de deeltjes begrijpen(= begrijpen wat er in het lichaam gebeurt), vraagt inzicht in de (elektro)magnetische werking van 'Het Veld'. Het universele veld vormt niet alleen materie, maar stuurt ook alle biologische processen (aan). 'Het Veld' is overal in en om ons heen en wisselt de informatie en energie uit via elektromagnetische golven buiten en binnen ons lichaam. Bij ziekte is het belangrijk niet alleen te focussen op het fysieke lichaam, maar vooral ook de invloed van de onzichtbare krachtvelden mee te nemen, omdat die zo bepalend zijn.

Filtering en verwerking van een constante informatiestroom.
We ontvangen zonder onderbrekingen informatie uit het universum; het is een spontaan en onbewust verlopend proces. De informatie komt bij ons binnen als een gevoel, waarna we het filteren en bewerken via diverse hersenkernen. Onze hersenen 'labelen' en filteren de oneindige stroom continu en we zijn vooral ontvankelijk voor datgene waarmee we resoneren('op dezelfde golflengte zitten').  De rest van wat er binnenkomt, zal een onbewuste stroom van ongebruikte achtergrondinformatie blijven.

Het filtersysteem verschilt per persoon en hangt af van wat we als erfelijke mogelijkheden hebben meegekregen en vervolgens hoe dit filtersysteem is 'beschadigd' door trauma- of shock-ervaringen. Traumatische ervaringen hebben een grote impact. Alle nieuwe gebeurtenissen die hiermee resoneren, kunnen het systeem à la minute 'op scherp zetten' en de balans ernstig verstoren. Shockeffecten maken als het ware een gat in het filtersysteem waardoor alle informatie die hierop sneller wordt doorgelaten en daarmee een overheersend effect krijgt op het gedrag en op lichamelijke ontregeling.

Een groot deel van ons gedrag is gebaseerd op aangeleerde overlevingsstrategieën. Ergens in het verre verleden waren er situaties die door de hersenen als sterk levensbedreigend werden ingeschat. Het merendeel hiervan is intussen vergeten, maar het 'specifieke ervaring model' blijft in het onderbewuste  bestaan om ons in de toekomst tegen soortgelijke situaties te beschermen. Hierdoor bezit elk mens een sabotageprogramma in het onderbewustzijn, wat inhoudt: zeer voorzichtig zijn en iedere verandering vermijden, want die kan dodelijk zijn. Het is daarom niet verwonderlijk dat het zo moeilijk is om oude gewoonten te veranderen, het sabotageprogramma loopt namelijk altijd mee.

voorbeeld: wie een ernstige ziekte heeft zou de wens moeten hebben om weer gezond te worden, maar vaak is dat niet het geval. Voor genezing zijn meestal drastische maatregelen nodig met een onzekere uitkomst. En het sabotageprogramma handhaaft het liefst de vertrouwde status-quo.

 

Zelfgenezend vermogen

De geest kan onze gezondheid veranderen. Dit noemen we ook wel het placebo-effect. Als je geest ervan overtuigd is dat iets werkt, dan gaat het ook werken. Eenderde van alle genezingen komen door het placebo-effect. Aan het nocebo-effect gaat de conventionele geneeskunde voorbij. Nocebo is gebaseerd op exact hetzelfde mechanisme als placebo, alleen is het in dit geval negatief van aard.

Gedachten zijn dus krachtig, positief of negatief. Volgens psychologen is 70% van de gedachten van de doorsnee bevolking negatief. Daarmee tasten ze onze gezondheid en levenskwaliteit aan. De meeste mensen staan echter niet stil bij de kracht van gedachten; het zijn immers 'niet meer dan wat hersenspinsels'.

De geest die dus in staat is biologische systemen te beïnvloeden bestaat uit twee totaal verschillende delen: het bewuste en onderbewuste. De eerste is de 'denkende mind' en de tweede de 'cassetterecordermind', die ervaringen opslaat en afspeelt. Het onderbewuste blijkt vele miljoenen keren krachtiger te zijn dan het bewuste en stuurt voor 95% ons systeem aan. Dit gebeurt op basis van programmering. Het zijn deze onbewuste programma's die voor de problemen zorgen en ons beperken en onze kracht wegnemen. Positieve intenties in de bewuste geest beïnvloeden ons systeem maar voor ongeveer 5%; ze moeten het afleggen tegen de veel sterkere programmering in het onderbewuste, waardoor de positieve gedachten om zeep geholpen, geboycot of begrensd worden.

Als je dat eenmaal doorhebt, dan kun je er aan werken en leren hoe je de 'opnameknop' van de recorder gebruikt om daarmee je onbewuste programmering te herprogrammeren en je leven dus wérkelijk te veranderen.

Het zelfherstellend vermogen
Van oorsprong zijn levende wezens in staat steeds weer een gezond evenwicht te vinden en zichzelf te herstellen. In ons lichaam worden alle levensprocessen aangestuurd en bestuurd door verschillende regelsystemen, die op hun beurt  weer aangestuurd worden door 'Het Veld' en de psyche.

Onder invloed van de onbewuste en bewuste geest maakt het centrale zenuwstelsel hormonen en neurotransmitters aan, die de hormoonproducerende klieren in het lichaam stimuleren of remmen. Hormonen zijn onmisbaar om allerlei processen in de lichaamscellen harmonieus te kunnen laten verlopen. De elektromagnetische energievelden zorgen voor de onderlinge  informatie-uitwisseling(communicatie), zodat alles soepel in actie komt.  Bij iemand die gezond is , werken de energievelden van het lichaam harmonieus met elkaar samen. Dat kan alleen als er sprake is van een ongestoorde in- en externe energie- en informatiestroom.

Alles wat deze natuurlijk stroom van energie en informatie-uitwisseling verstoort, kan blokkades veroorzaken. Bijvoorbeeld chronische of acute stress, chronische en acute infecties, toxines, stralingsbelasting etc. Deze blokkades zetten als het ware een rem op het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Kom je blokkades op het spoor en behandel ze, dat is zelfheling!

Biologische voeding

Je kunt kiezen uit de leefstijlen vegetarisch, veganistisch, ayurvedisch, paleo, rawfood, Weston Price of law-carb. Al deze 'eetwijzen' hebben de volgende overeenkomsten: puur natuur, onbewerkt en geen synthetische smaakstoffen.

In de voedingswetenschap bestaat een enorme verscheidenheid aan meningen. De onderzoeken spreken elkaar vaak volledig tegen. Dat heeft tot veel verwarring geleid over wat nu eigenlijk echt bewezen feiten zijn over voeding. Er zijn 14 met sterk bewijs onderbouwde feiten over voeding.

Wat is gezond:
1. Koolhydraatarme diëten bevorderen gewichtsverlies
2. Verzadigd vet veroorzaakt geen hart- en vaatziektes
3. Koffie en groene thee zijn gezond
4. Suikerhoudende dranken zijn dikmakend
5. Extra vergine olijfolie is goed voor je
6. Koolhydraten minderen verbetert onder controle houden van diabetes
7. Hoge eiwitinname is goed om af te vallen
8. Noten zijn gezond en gaan prima samen met gewichtsverlies
9. Een ketogeen dieet kan een epileptische aanvalvoorkomen
10. Volkorengranen zijn gezonder dan geraffineerde
11. Groenten en fruit zijn gezond
12. Omega 3-vetzuren verlagen triglyceriden (vermindering van ontstekingen, verhoging HDL-cholesterol en verbetering van de slagaderen)
13.Calorieën zijn belangrijk, maar je hoeft ze niet te tellen
14. Cholesterolrijke voedingsmiddelen, zoals eieren, zijn niet slecht voor je

Bron: www.ahealthylife.nl